tel. 601 142 284
Projekty domów Informacje Realizacje Aktualności Linki


Uwagi dotyczące adaptacji projektu gotowego BPB "Arkada"

Niniejszy projekt gotowy, powtarzalny staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę dopiero wówczas, gdy uprawniony projektant dokona dostosowania projektu do zgodności z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia oraz projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania działki budowlanej.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89), projekt budowlany wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę powinien zawierać:
  • projekt zagospodarowania działki sporządzony na aktualnej mapie i zgodny z uzyskaną we właściwym organie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • projekt architektoniczno-budowlany.
  • wymagane opinie, oświadczenia, informacje i uzgodnienia.
 2. Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany (zwany dalej projektem) został wykonany przez projektantów Biura Projektów Budownictwa "ARKADA" na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (M.P.Nr 24).
 3. Niniejszy projekt może stanowić część projektu budowlanego, po uprzednim:
  • dostosowaniu projektu do zgodności z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia.
  • przystosowaniu niniejszego projektu do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu.
  • uzupełnieniu tabelek (metryk) na stronie tytułowej i wszystkich rysunkach przez podanie nazwy i adresu obiektu, imienia i nazwiska autora projektu budowlanego (przystosowującego projekt), numeru i spejalności jego uprawnień budowlanych oraz daty i podpisu.
  • załączeniu ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących opracowanie (projekt adaptacji).
  • załączeniu ksero z aktualnego wpisu projektantów wykonujących opracowanie (projekt adaptacji) na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów.
  • załączeniu oświadczenia projektanta (wykonującego projekt adaptacji) zgodności projektu budowlanego z obwiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  • załączeniu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez projektanta wykonującego projekt adaptacji.
 4. Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji projektu:
  • zmiany w zakresie podpiwniczenia
  • zmiany fundamentów, wynikające z dostosowania do nośności gruntu oraz zmian w zakresie podpiwniczenia.
  • zmiany wymiarów zewnętrznych rzutu poziomego w granicach do 5%, z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych.
  • likwidacja lub przesunięcie ścianek działowych i otworów drzwiowych wewnętrznych, pod warunkiem sprawdzenia możliwości przeniesienia obciążenia przez strop i ewentualnego skorygowania usytuowania przewodów wentylacyjnych i kominowych.
  • zmiany szerokości biegów klatki schodowej, ilości i wymiarów stopni pod warunkiem zachowania obowiązujących wymogów.
  • zamiana materiałów ściennych, dachowych, izolacyjnych, posadzkowych i wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, pod warunkiem utrzymania odpowiednich parametrów technicznych i użytkowych.
  • zamiana rodzaju stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego.
  • zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach +/-10% (do 5 stopni) pod warunkiem zachowania formy architektonicznej i dostosowania pokrycia da chowego do projektowanego spadku dachu.
  • zmiany w instalacjch wod-kan,co,cwu i elektrycznej pod warunkiem zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego.
  • realizacja według zwierciadlanego odbicia.
 5. Wszystkie zmiany należy nanieść w projekcie techniką trwałą i czytelną w kolorze czerwonym lub wykonać rysunki zamienne.
  W przypadku wprowadzenia do projektu, w ramach jego adaptacji dodatkowych rysunków bądź dodatkowych stron w opisie technicznym należy odpowiednio zmienić spis zawartości projektu oraz numerację stron.
  Uwaga.Wprowadzenie innych zmian do projektu niż wyżej omówione, a w szczególności zmiana formy architektonicznej oraz zasadniczego układu funkcjonalnego wymaga uzgodnienia z autorem projektu.
 6. Projektant, który dokonuje adaptacji niniejszego projektu budynku w określonej lokalizacji i sporządza projekt zagospodarowania działki budowlanej jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art.20. "Prawa Budowlanego" przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za zgodność projektu z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia. Obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego na budowie przyjmuje na siebie również projektant adaptujący projekt.
 7. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY - KOPIOWANY W CAŁOŚCI ANI CZĘŚCIOWO
  Materiały objęte dokumentacją chronione są prawem autorskim. Oryginał projektu stanowi tylko dokumentacja z firmowymi znakami i pieczątką autorską z oryginalnym podpisem autora w kolorze czerwonym. Nabycie oryginalnego projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do budowy jednego domu.
  Egzemplarz dokumentacji bez oryginalnego podpisu autora w kolorze czerwonym na stronie tytułowej i na wybranych rysunkach, jest nielegalną kopią naruszającą prawa autorskie twórców i prawa majątkowe właściciela dokumentacji; nie może być zatem zatwierdzony przez władzę budowlaną oraz stanowić legalnej podstawy pozwolenia na budowę i innych decyzji.
 8. BPB"ARKADA" Jacek Wojciechowski jako autor projektu gotowego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994) zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów projektowych, handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.
 9. PROJEKT PODDANO AKTUALIZACJI I WERYFIKACJI W DNIU 17 GRUDNIA 2002 ROKU

BPB "ARKADA"
arch. Jacek Wojciech Wojciechowski

Copyright © "ARKADA"


Pracownia projektowa, architekci - gotowe projekty domów, projekty rezydencji, projekty budynków usługowych, projekty hoteli, projekty zajazdów, projekty restauracji. Domy jednorodzinne - projekty gotowe, typowe projekty domów. Biura projektów - katalog projektów, architekt Jacek Wojciechowski. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty - projekty domów nowoczesnych, projekty gotowe, projekty domów jednorodzinnych, projekty domów z basenem, katalog projektów, kolekcja projektów, projekty rezydencji - domy stylowe. Wykonujemy projekty domów jednorodzinnych, domów z basenami, rezydencji, domów mieszkalnych i usługowych oraz plany zagospodarowania terenu. Oferujemy katalog gotowych projektów jednorodzinnych. Posiadamy uprawnienia architektoniczne, konserwatorskie, branżowe i urbanistyczne do sporządzania projektów architektonicznych i budowlanych wszelkich obiektów nowych, istniejących i zabytkowych oraz do wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zalety naszych projektów to: umiar, kompozycyjny ład i jedność: funkcji, formy architektonicznej i konstrukcji.